Ordensregler for Økernbråten Borettslag AL

Vedtatt av styre 20. august 2018

Overtredelse av reglene vil føre til advarsel, fraviking eller tvangssalg i henhold til vedtektenes §22

§1 Generelt

 • Andelseier er ansvarlig for at reglene følges
  Andelseier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av dennes husstand, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til boligen eller borettslagets eiendom.
 • Det skal være nattero etter klokken 23.00 og til 06:00 alle dager.
  Dette gjelder alle steder, ute og inne på linje med Forskrift om politivedtekt, Oslo kommune §2-1.
 • Tilgrising og forsøpling er forbudt på eiendommen
  På, ut over eller i umiddelbar nærhet av eiendommen er det forbudt:

  • å knuse og kaste glass, flasker, spiker, papir, sigarettstumper, fruktskall eller annet avfall utenom i oppsatte egnede søppelkasser.
  • å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler.
  • å henge opp, utplassere eller transportere omkring kunngjøringer, plakater, oppslag e.l. uten tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på tavler eller lignende som er godkjent til slik bruk. Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. Oppslag skal fjernes av den som har satt det opp når de er foreldet.
  • å urinere eller defekere utenfor toalett.
 • Andelseier er ansvarlig for at gjeldende brannvernsregler følges
  Hele husstanden skal være kjent med gjeldende branninstruks
  Boligene skal ikke brukes som oppbevaringsrom og fylles opp uforsvarlig og brannfarlig.
  Boligene skal være utstyrt med brannslange på kjøkken og slukningsapparat i gangen.
 • Oppbevaring av brannfarlig eller farlig stoff er forbudt
  Gassbeholder til gassgrill på inntil 11 kilo må oppbevares ute på balkongen. Vær forsiktig med alt av kjemikalier og trykkbeholdere. Farlig avfall skal leveres til Haraldrud gjenbruksstasjon og ikke lagres hverken i boligen, tilhørende boder eller fellesrom.  For mer om alminnelige plikter, sjekk brann- og eksplosjonsvernloven Kapittel 2
 • Det skal ikke oppbevares mat eller gjenstander som kan føre til skadedyr, sopp, råte eller vond lukt
  Forbudet gjelder både boliger, boder og fellesrom
 • Andelseier har ansvar for riktig merking av ringeklokke og postkasse
  Skilt kan bestilles gjennom nettbutikk på borettslagets nettsted, eller ved å kontakte styret eller vaktmester. Skiltene skal vise navn på beboere og ikke andelseiere.

§2 Indre orden

 • Det skal ikke utføres aktivitet som er til sjenanse for andre
  Dette inkluderer lyder, lukter og bruk av lys. Unngå høy lyd fra høyttalere, høy prat eller røyking på balkong eller i oppgangen, hensetting av illeluktende avfall osv. Forsøk å ta hensyn ved vask og matlaging og ta til etterretning at barn og andre kan ha forskjellig behov for å sove enn deg selv. Øving på instrumenter uavhengig av ferdighetsnivå kan også være en påkjenning for andre og frarådes.
 • Naboer skal varsles om aktivitet som kan berøre andre
  Gi nabovarsel dersom du skal pusse opp, ha selskap med mange gjester eller liknende. Det kan være lurt å varsle mer enn sin egen oppgang dersom du tror at aktiviteten kan gå utover flere enn bare de i din egen oppgang.
 • Boligen skal behandles omsorgsfullt
  Vegger, gulv, radiatorer, kabler, rør, balkonger, vinduer og inngangsdør i boligene holdes skadefrie. Varsle styret eller vaktmester dersom det er noe galt. Vedtektene forklarer tydelig om plikter og ansvar gjennom §12 til §17
 • Boligene skal ha forsvarlig inneklima og luftes riktig
  Det er andelseiers ansvar at boligen renholdes og luftes for å slippe problemer med lukt, fukt og skadedyr. Boligene skal være utrustet med nok radiatorer for å kunne varme opp boligene til rundt 22 grader inne uavhengig av utetemperatur.
  Lufting skal i all hovedsak gjøres gjennom eksisterende lufteventiler og vinduer. Vinduer skal ikke stå åpne til enhver tid, men brukes jevnlig for at de ikke skal gå i stykker grunnet luftfuktighet. Ved nedbør (regn/snø), bør vinduene være lukket for å slippe at fuktighet kan trekke inn i rammeverket. I fyringsperioden anbefales det å ha åpne lufteventiler men lukkede vinduer og heller lufte raskt når du trenger frisk luft.
 • Avløpsrør må ikke tettes
  Tekstiler, hygieneartikler, bleier og sanitetsbind må ikke kastes i toalettet. Fett, matrester og kjemikalier skal heller ikke i avløpsrørene. Dersom du legger merke til at det renner unna saktere i avløpet enn en åpen kran tilfører vann, må du snarest forsøke å behandle med avløpsåpner. Om dette ikke holder, må du varsle styret om fare for vannskader og snarest sette en rørlegger for å utbedre problemet.
 • Stoppekraner må ikke tildekkes
  Stoppekraner til hver bolig skal finnes på badet og være lett tilgjengelig.
 • Lufteventiler må ikke tildekkes eller tilkobles vifte
  Lufteventiler på kjøkken og bad må ha fri tilgang til luft og ikke tildekkes. Det er ikke lov til å montere egne avtrekksvifter eller ventilatorer mot disse.
 • Kraner og ventiler må holdes tette
  Det er andelseiers ansvar at det ikke er lekkasjer fra rør, koblinger, kraner og pakninger i boligen.
 • Avfall skal sorteres og leveres riktig sted
  Papir, plast, matrester og restavfall skal legges i avfallsbrønner på borettslagets eiendom. Glass- og metallemballasje kan leveres i returpunkt i Martin Borrebekkensvei 15. Alt annet avfall skal leveres Haraldrud gjenbruksstasjon i Brobekkveien 87.
 • Tørking av klesvask skal gjøres på balkong om mulig
  Om du ikke har noen annen mulighet enn å tørke klesvasken innendørs, er det viktig at du tar forhåndsregler for å unngå allergiske reaksjoner og mugg. Det er anbefalt å unngå tørke vasken i de rommene hvor du tilbringer mest tid: for eksempel stuen og soverommet. I stedet burde du sette tørkestativet på badet, kjøkkenet, gangen eller et gjesterom om det er tilgjengelig. Et vegghengt tørkestativ er også en mulighet, om du har plass til det på badet. Det tar ikke opp gulvplass og kan slås sammen når det ikke er i bruk. Det skal ikke henges klesvask til tørk ut av vinduer eller over rekkverk på balkongen.
 • Det er kun lov med elektrisk eller gassgrill på balkongene
  Bruk av grill betinger at borettslagets retningslinjer følges og at bruken ikke er til fare eller sjenanse for andre.
 • Balkongene skal ikke brukes som lagerplass eller lastes med tunge saker
  Det går f.eks. ikke å flislegge balkonggulvene, sette opp vannbasseng eller fulle fryserskap. Det anbefales ikke å være mer enn 6 personer på balkongen samtidig.

§3 Fellesrom og fellesområder

 • Fellesrom skal ikke benyttes som lager
  Fellesrom i kjeller skal primært benyttes til oppbevaring av barnevogner, dekk og sportsutstyr i jevnlig bruk. Alle gjenstander i fellesrom skal merkes med navn og telefonnummer. Rommene kan brukes til midlertidig oppbevaring av innbo ved oppussing i dialog og med varsel til styre og andre beboere. Fellesrommene kontrolleres jevnlig, og uønskede gjenstander kan og vil bli kastet uten varsel eller erstatning.
 • Andelseier har ansvar ved dugnad i første uke i mai hvert år
  Alle umerkede gjenstander vil bli kastet under dugnaden. Dette gjelder alt som ikke er barnevogner eller sportsutstyr, eller har særskilt avtale med styret om å bli stående. Andelseier er også ansvarlig for eventuelle leietakere.
 • Gulv i trappeoppganger skal være fri for gjenstander
  Unntaket er dørmatter som ikke er av organisk materiale (hamp/gress). Det skal hverken stå sko, søppel, barnevogner, sykler eller sportsutstyr i oppgangene. Barnevogner og sportsutstyr skal stå innelåst i eget rom i kjelleren.
 • Røyking og åpne flammer er forbudt i alle fellesrom
  Det skal ikke brukes ild i fellesrom i kjeller/loft eller i oppgangene. Dette inkluderer fyrstikker, lightere, stearinlys, sigaretter og annet tennbart.
 • Vinduer i oppganger, loft og kjellere skal være lukket i fyringsperioden
  Rask lufting kan gjøres på dagtid, men skal ikke stå åpne slik at temperaturen synker vesentlig.
 • Ballspill er forbudt
  Vi henviser til å bruke egnede områder for dette i Bjerkedalen. Unntak gjøres for krokket og boule-aktige spill.
 • Bruk av grill i grøntområdene må følge retningslinjer for grilling
  Griller kan ikke settes rett på plenen, og må fjernes forsvarlig etter bruk

§4 Kjøretøy

 • Parkering på borettslagets område håndheves etter privatrettslige regler
  Det pålegges hver enkelt en plikt til å sette seg inn i borettslagets retningslinjer for parkering og følge den til enhver tid gjeldende skilting av borettslagets fellesarealer. Overtredelse av retningslinjer og den til enhver tid gjeldende skilting vil medføre kontrollavgift og fare for borttauing for eiers ansvar og regning. Et parkeringsselskap er gitt fullmakt til å ilegge kontrollavgift der beboerne ikke overholder reglene.
 • Kjøretøyets eier plikter å etterse kjøretøyet en gang i døgnet
  Det skal sjekkes daglig at kjøretøyet er hensatt i henhold til regler og det ikke skal gjøres vedlikehold i området der kjøretøyet er parkert.
 • Biler må kun parkeres på oppmerkede plasser og må ha synlig parkeringsbevis
  Besøkende med offentlig godkjent handicap­skilt synlig i bilen kan også benytte de oppmerkede plassene. Det samme gjelder for bydelens merkede biler fra hjemmetjenesten.
 • Merkede parkeringsplasser for biler er forbeholdt biler minde enn 6×2,20m
  Bobiler, vare- og lastebiler som er større enn dette må finne parkering et annet sted.
  Plassene kan heller ikke brukes til campingvogner eller tilhengere.
 • Det er forbudt å parkere lette kjøretøy som motorsykkel, moped, scooter, sykkel og lignende på merket biloppstillingsplass.
  Det finnes egne oppmerkede plasser for lette kjøretøy.
 • Veier foran oppgangene kan kun brukes for av- og pålasting
  Dersom det ikke er aktivitet ved bilen i løpet av 15 minutter, vil det medføre kontrollavgift og fare for borttauing for eiers ansvar og regning.
 • Bilreparasjoner og utvendig bilvask er ikke tillatt på borettslagets område
  Dekkskifte kan gjøres så lenge det ikke opptar parkeringsplasser og ikke er til hinder for trafikk eller parkering på borettslagets område.
 • Kjøretøy er forbudt på alle grøntareal
  Det er ikke tillatt å kjøre og/eller parkere på plener.
 • Kjøretøy må fjernes på oppfordring ved vedlikehold og brøyting
  Feiing og brøyting varsles med parkering forbudt skilt for området minimum 5 dager før tiltaket iverksettes. Kjøretøy som fortsatt står parkert etter skiltets inntreden kan fjernes for eiers ansvar og regning.
 • Lading av elkjøretøy skal følge retningslinjer for lading av elkjøretøy
  Elkjøretøy bes bruke ladeplassene til parkering om natten fremfor å bruke andre plasser

§5 Dyrehold

 • Dyrehold er tillatt så lenge det ikke er til sjenanse for andre beboere eller bryter politivedtektene i Oslo
  Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold i Oslo og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.
 • Dyr skal føres i bånd på eiendommen og holdes unna lekeplasser og sandkasser
  Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Katter bør luftes i bånd hvis den aksepterer det, men det er ikke lov å holde en katt bundet permanent.
 • Dyreeier må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen
  Avføring skal fjernes i egnet pose og kastes i avfallsbrønner for restavfall og ikke i andre søppelkasser.
 • Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom
  Dette inkluderer skader på dører og karmer, skade på planter, grøntanlegg, leker osv.
 • Styret kan kreve dyret fjernet dersom dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk eller liknende
  Styret vil først forsøke å komme til en minnelig løsning ved klager på dyrehold, men forbeholder seg retten til å avgjøre tvister etter forhandling med partene.
Print Friendly, PDF & Email