Retningslinjer for parkering i Økernbråten Borettslag

Økernbråten Borettslag ønsker vi et miljø hvor barn og voksne kan ferdes trygt. Nedenstående regler gjelder derfor for kjøring og parkering på fellesarealene til borettslaget.

§1 Merkede plasser

Parkering på borettslagets område håndheves etter privatrettslige regler. Biler må kun parkeres på oppmerkede plasser. Det er forbudt å parkere på stikkveiene. Hensetting av campingvogner, tilhengere og uregistrerte kjøretøyer er ikke tillatt. Det pålegges hver enkelt en plikt til å sette seg inn i borettslagets retningslinjer for parkering og følge den til enhver tid gjeldende skilting av borettslagets fellesarealer. Overtredelse av retningslinjer og den til enhver tid gjeldende skilting vil medføre kontrollavgift og fare for borttauing. Beboere kan ikke parkere bobiler, lastebiler eller varebiler større enn 6×2,20 meter. Besøkende med offentlig godkjent handicap­skilt synlig i bilen kan også benytte de oppmerkede plassene. Det samme gjelder for bydelens merkede biler fra hjemmetjenesten.

§2 Tohjulinger, motorsykler, mopeder, sykler og lignende

Det er forbudt å parkere tohjulinger som motorsykkel, moped, scooter, sykkel og lignende på merket biloppstillingsplass. Tohjulinger som nevnt over må bare parkeres på oppmerkede plasser for sykkelparkering. Hvis ovennevnte ikke overholdes vil det medføre kontrollavgift og borttauing.

§3 Bruk av parkeringsplassene

Parkeringsplassene skal kun benyttes til parkering av kjøretøy. Parkert kjøretøy må etterses en gang i døgnet og den til enhver tid oppsatte skilting må etterleves. Bilreparasjoner og utvendig bilvask er ikke tillatt på borettslagets område. Dekkskifte kan skje på parkeringsplassene så lenge det ikke opptar flere parkeringsplasser og ikke hindrer trafikken og parkeringen på borettslagets område.

§4 Grøntareal

Det er ikke tillatt å kjøre og/eller parkere på grøntareal.

§5 Feiing, brøyting og lignende

Ved feiing, brøyting og lignende må kjøretøy på parkeringsplasser fjernes. Det påligger eier av kjøretøy en plikt til å etterse parkert kjøretøyet minst en gang i døgnet. Feiing og brøyting varsles med skilting minimum 5 dager før tiltaket iverksettes med parkering forbudt skilt for området som skal brøytes eller feies. Kjøretøy som fortsatt står parkert etter at feiing og brøyting er varslet ved skilting kan fjernes for eiers regning. Parkeringsselskapet har fullmakt til å ilegge kontrollavgift der beboerne ikke overholder ovennevnte parkeringsregler. Kontroll av området vil utføres hver dag.

Aker P-Drift

Aker P-drift håndterer kontroll av gyldige parkeringskort i biler på borettslagets parkeringsplasser.
Det sikrer oss at plasser brukes riktig og rettmessig av våre egne beboere.

Kundeservice får du raskest på www.pdrift.no eller servicetelefon 22 16 70 80
For å klage på ilagt parkeringsbot, kan du bruke deres klageweb innen 3 uker fra ileggelsesdato.

Styret har ingen mulighet til å behandle parkeringssaker.

Økernbråten garasjeforetak SA

Borettslaget disponerer ingen garasjeplasser, men anbefaler å ta kontakt med Økernbråten Garasjeforetak SA

Styreleder Roy Beck-Eriksen
garasjeforetak@gmail.com

Økernbråten Garasjeforetak SA
v/Brækhus Eiendom AS
Postboks 1369 Vika
0114 Oslo

Print Friendly, PDF & Email