Husordensregler for Økernbråten Borettslag AL

Vedtatt på generalforsamling 13. mars 1978. Korrigert iht. generalforsamlingsvedtak 17. april 1991 og 21. april 1998. Korrigert 29.03.07

§1 Ytre orden

 • Gårdsrom og trappeoppganger samt felles loft- og kjellerrom må ikke forurenses eller belemres med uvedkommede gjenstander. Barnevogner, sykler eller andre sportsgjenstander henvises til spesielle rom i kjelleren.
 • Biler må kun parkeres på oppmerkede plasser. Det er forbudt å parkere i stikkveiene. Hensetting av campingvogner, tilhengere og uregistrerte biler er ikke tillatt.
 • Husholdingsavfall pakkes godt inn og legges i containere i søppelhusene. Annet avfall legges godt sammenpresset i container ved fyrhuset.
 • Gatedører skal være låst senest kl. 22.00.
 • Banking og lufting av møbler, tepper, sengeklær m.v. må kun foretas på bankeplass.
 • Tøy må ikke tørkes fra åpne vinduer eller over rekkverkhøyde på balkonger.
 • Andelseierne har anledning til å benytte plenene under felles ansvar. Organisert fotballsparking og ballslåing er ikke tillatt.
 • Andelseierne forplikter seg til å kontakte vaktmester for utskifting av navnskilt på utvendig ringeklokke.
 • Ved borettslagets dugnad første uke i mai hvert år skal alle gjenstander fjernes fra fellesområdene i kjeller og på loft. Dette gjelder også bruksgjenstander som barnevogner og sykler. Alt som ikke er fjernet vil bli kastet. Merking holder ikke.
 • Fellesområder vil jevnlig bli kontrollert av vaktmester. Finner man gjensatte gjenstander her som ikke er bruksgjenstander (barnevogn, sykler o.l) vil det bli fakturert for fjerning.

§2 Fellesrom

 • Bruk av bart lys eller fyrstikker er forbudt på loft og i kjeller.
 • I fyringsperioden må alle kjellervinduer og dører samt oppgangsvinduer være lukket.
 • Andelseierne plikter å holde rom hvor det er vannledning og avløpsrør så oppvarmet at forstskader unngås.
 • Gjenstander som kan tenkes å være beheftet med veggdyr, sopp eller råte, må ikke plasseres i kjeller eller på loft.
 • Det er ikke tillatt å bruke felles rom til oppbevaring av kassert innbo, mopeder og motorer med brannfarlige væsker o.l., jfr. brannforskriftene.
 • Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealer.

§3 Indre Orden

 • Leiligheten må behandles omsorgsfullt. Benyttes ikke ansvarlig flyttebyrå, er andelseieren selv ansvarlig for enhver skade påført bygningen som følge av flyttingen.
 • Det er forbudt å lufte gjennom entrédør.
 • Dyr må ikke holdes i leiligheten.
 • Mellom kl. 23.00 og kl. 07.00 skal det være ro i leiligheten.
 • Støyende virksomhet som banking og bruk av drill er ikke tillatt etter kl. 22.00. Dette gjelder også fra kl. 17.00 lørdag til kl. 07.00 mandag.
 • Høyttaler må instilles slik at den ikke sjenerer naboene.
 • Musikk- og sangundervisning er ikke tillatt uten lagets skriftlige samtykke.
 • Søppelavfall, bleier og sanitetsbind må ikke kastes i toalettet.
 • Utette kraner må andelseierne straks besørge pakket.
 • Det pålegges andelseierne å økonomisere mest mulig med varmen og holde forbruket av varmt vann på et rimelig nivå.
 • Som husordensregler gjelder også særskilte instrukser som til enhver tid er gitt i eiendommen for behandling av teknisk utstyr som sentralvarmeanlegg, toaletter, elektrisk vaskeri, kabel-TV anlegg e.l.
 • Til å påse at husordensreglene etterleves, skal det for hver oppgang velges en tillitsmann eller tillitskvinne for minst 1 år av gangen. Det henvises for øvrig til spesielt skriv angående tillitsmannsordningen.

§4 Generelt

Andelseierne blir erstatningspliktigge for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Han/hun er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes husstand, framleietaker eller andre personer som han/hun har gitt adgang til leiligheten, jfr. husleielovens §§ 20 og 22.

Print Friendly, PDF & Email